Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.       In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

a.        Werk in Nederland BV: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werk in Nederland B.V., gevestigd aan de Beukelaar 19 te (5711 BK) Someren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17285280.

b.       Gebruiker: De Werkzoekende, de Opdrachtgever en iedere overige natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van (de Diensten van Werk in Nederland BV zoals aangeboden op) de Site.

c.        Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van Werk in Nederland BV gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site.

d.       Werkzoekende: De natuurlijke persoon die haar CV online plaatst en/of anderszins van de Diensten van Werk in Nederland BV gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

e.       Diensten: Eén van de door Werk in Nederland BV geëxploiteerde diensten, zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, alsmede het verkrijgen van een abonnement om toegang c.q. inzage te krijgen in de door Werk in Nederland BV aangelegde CV-database en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Werk in Nederland BV en Opdrachtgever.

f.         Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Werk in Nederland BV op grond waarvan Werk in Nederland BV Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

g.        Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

h.       Abonnement: Een door Opdrachtgever aangeschaft abonnement waarmee bepaalde Diensten worden geleverd door Werk in Nederland.

i.         Site: De portal via welke Werk in Nederland BV Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.werkinnederland.nl. en alle gelieerde websites van Werk in Nederland Groep met onderliggende pagina’s

j.         Privacy statement: het privacy statement van Werk in Nederland B.V., beschikbaar op www.werkinnederland.nl

k.        Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.       Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Site door Gebruikers, het verlenen van Diensten door Werk in Nederland BV aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van Werk in Nederland BV of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Werk in Nederland BV en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2.       Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Werk in Nederland BV en Gebruiker zijn overeengekomen.

3.       Werk in Nederland BV heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.

4.       Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

5.       Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Werk in Nederland BV en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

6.       Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Werk in Nederland BV zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

7.       Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

8.       Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, kosteloos, toegezonden.

Artikel 3. Offertes, Overeenkomsten en pakketten

1.       Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Werk in Nederland BV zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

2.       Opdrachten van Opdrachtgever binden Werk in Nederland BV pas nadat de opdracht door Werk in Nederland BV per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Werk in Nederland BV kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Een Overeenkomst tussen Werkinnederland.nl en Opdrachtgever is in ieder geval tot stand gekomen wanneer Opdrachtgever van zijn account c.q. het pakket gebruik maakt.

3.       Voor zover de afname van Diensten plaatsvindt tegen betaling van een pakket, geldt het volgende. Bij de aanschaf van elke pakket geeft Werk in Nederland BV aan voor welke Dienst dit pakket bruikbaar is. Een pakketten is enkel voor de aangegeven Dienst bruikbaar en kan derhalve niet voor de afname van andere Diensten van Werk in Nederland BV gebruikt worden. Eenmaal aangeschafte pakketten kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Een pakket is maximaal één jaar geldig gerekend vanaf de datum van aankoop van het pakket. Een pakket is maximaal geldig voor de duur zoals vermeld in het contract en komt automatisch te vervallen zodra de in het contract aangegeven einddatum wordt bereikt.

4.       Voor zover de afname van Diensten toeziet op het plaatsen van vacatures, geldt in aanvulling op het in artikel 3.3 bepaalde het volgende. Met de aankoop van een pakket verkrijgt Opdrachtgever het recht om één jaar een vacature te plaatsen op de Site. Een geplaatste vacature blijft vervolgens 60 dagen online, zijnde zichtbaar op de Site.

5.       Pakketten zijn verbonden aan de Opdrachtgever en niet overdraagbaar. Daarnaast mogen pakketten enkel en alleen worden aangewend voor het plaatsen van eigen vacatures c.q. advertenties van de Opdrachtgever.

6.       Om het bereik van de op de Site geplaatste vacatures te maximaliseren, kan Werk in Nederland BV deze vacatures doorplaatsen naar websites van derden binnen haar partnernetwerk. Werk in Nederland BV kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van dit partnernetwerk wijzigen. Vacatures geplaatst op de Site kunnen verder vindbaar zijn in zoekmachines en “verticals”. Het is niet mogelijk vacatures hiervan uit te sluiten.

Artikel 4. Rechten en plichten van Werk in Nederland BV

1.       Middels haar Site probeert Werk in Nederland BV werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. Werk in Nederland BV is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site.

2.       Werk in Nederland BV behoudt zich het recht voor (de teksten van) algemene voorwaarden, vacatures, CV’s en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto’s, afbeeldingen en logo’s) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Werk in Nederland BV noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever c.q. Werkzoekende op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

a.        de vacature, CV en/of (bedrijfs)informatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;

b.       Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst;

c.        Werkzoekende heeft een vacature op de Site geplaatst;

d.       de vacature/CV bevat een verwijzing naar andere – niet op de Site vermelde – vacatures;

e.       de vacature, CV en/of (bedrijfs)informatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;

f.         de vacature/CV en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wet- en/of regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code;

g.        inbreuk maakt op de rechten van werkinnederland.nl en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

Artikel 5. (Inlog)Gegevens van de Opdrachtgever

1.       Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Werk in Nederland BV dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.

2.       Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Werk in Nederland BV. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever Werk in Nederland BV toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

3.       Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Site. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om in de door haar geplaatste vacature:

a.        te verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site;

b.       meerdere (verschillende) functies te noemen;

c.        complete woorden of zinnen in hoofdletters te schrijven;

d.       overmatig gebruik te maken van leestekens (bijvoorbeeld meerdere uitroeptekens in één zin);

e.       contactgegevens te vermelden in andere velden dan het veld "solliciteren" of het veld "contactgegevens";

f.         gebruik te maken van html, (java)script of geanimeerde afbeeldingen.

4.       Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

5.       De door Werk in Nederland BV verstrekte inloggegevens zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een inlogaccount en de daaraan verbonden inloggegevens mogen enkel binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever gebruikt worden. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van één inlogaccount.

6.       Een inlogaccount tot de CV database staat één enkele gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot de CV database. Het is Opdrachtgever dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de CV database.

7.       Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Werk in Nederland BV verstrekte inloggegevens.

8.       Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s te plaatsen op de Site.

9.       De door Werk in Nederland BV gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere vacature ongeacht of deze handmatig wordt geplaatst danwel geautomatiseerd wordt aangeleverd.

Artikel 6. (Persoons)Gegevens van de Werkzoekende

1.       Indien Werkzoekende gebruik wenst te maken van de Site, dient Werkzoekende ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot: Naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Werkzoekende in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Site. Daarnaast garandeert Werkzoekende dat hij (wettelijk) bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.

2.       Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Werk in Nederland BV mogen de actieve CV en contactgegevens uitsluitend gebruiken om Werkzoekenden te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Zodra Werkzoekenden hun CV op Werk in Nederland BV plaatsen geven ze hier toestemming voor.

Artikel 7. Reikwijdte gebruiksrecht tot inzage CV- en vacaturedatabase

1.       Indien Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten betreffende een abonnement om toegang c.q. inzage te krijgen in de door Werk in Nederland BV aangelegde CV-database gelden de volgende leden van dit artikel.

2.       Opdrachtgever erkent dat Werk in Nederland BV producent is van de vacature- en CV-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.

3.       Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

4.       Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Werk in Nederland BV.

5.       Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

6.       Werk in Nederland BV hanteert vaste limieten op de hoeveelheid databestanden uit de vacaturedatabase en CV-database, of delen daarvan, die Gebruiker mag gebruiken. Gebruiker mag per dag maximaal 100 (honderd) bestanden uit de CV en vacaturedatabase (of delen daarvan) gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Gebruiker meer databestanden uit de CV en vacaturedatabase, of delen daarvan, opvraagt dan per dag maximaal is toegestaan, behoudt Werk in Nederland BV zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval de account van Gebruiker en de toegang van Gebruiker tot de CV en/of vacaturedatabase met onmiddellijke ingang te blokkeren. Tevens behoudt Werk in Nederland BV zich het recht voor om in dat geval de extra opvragingen alsnog in rekening te brengen tegen het tarief dat voor de extra opvragingen verschuldigd zou zijn geweest.

7.       Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van Werk in Nederland BV. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

1.       De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Werk in Nederland BV of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, vacature en/of bedrijfsinformatie.

2.       Het is Gebruiker niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werk in Nederland BV, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Werk in Nederland BV, een substantieel gedeelte van de inhoud van de vacaturedatabank en de CV-database op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) de Site maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 9. Spam

1.       Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

a.        het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;

b.       het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;

c.        iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

d.       e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.

2.       Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van (persoons)gegevens van 1 Gebruiker telkens geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Werk in Nederland BV om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 10. Uitsluiting

1.       Werk in Nederland BV behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de huisregels op de website van Werk in Nederland, enige bepaling van Nederlands recht of met de netetiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Werk in Nederland BV om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die Werk in Nederland BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Geheimhouding

1.       Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of Werk in Nederland BV. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of Werk in Nederland BV. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.

Artikel 12. Overmacht

1.       Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Werk in Nederland BV gebruik maakt.

Artikel 13. Onderhoud aan de Site

1.       Werk in Nederland BV is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Werk in Nederland BV ontstaat.

Artikel 14. Garantie

1.       Werk in Nederland BV heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Werk in Nederland BV garandeert echter niet:

a.        dat Werkzoekende bevoegd is een eventuele overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten;

b.       dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's;

c.        dat Werkzoekende en Opdrachtgever daadwerkelijk een overeenkomst met elkaar zullen sluiten;

d.       dat Opdrachtgever een geschikte kandidaat zal vinden voor het vervullen van een bepaalde vacature;

e.       dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,

f.         dat de systemen van Werk in Nederland BV vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 15. Onderzoeksplicht

1.       Indien een vacature of CV niet beantwoord aan de Overeenkomst of de richtlijnen die voor het plaatsen van een vacature c.q. CV gelden, dient de Opdrachtgever zich zo spoedig mogelijk met een eventuele klacht te wenden tot Werkinnederland.nl. Klachten dienen gemotiveerd te worden verstuurd naar: info@werkinnederland.nl.

2.       Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst of de richtlijnen die voor het plaatsen van een vacature c.q. CV gelden, dan is Werk in Nederland BV ter hare keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

1.       De aansprakelijkheid van Werk in Nederland BV voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Werk in Nederland BV.

2.       Werk in Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

3.       Werk in Nederland BV sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Gebruiker. Meer in het bijzonder zal Werk in Nederland BV in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

a.        handelingen door Opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Site geplaatste informatie;

b.       de onmogelijkheid (delen van) de Site, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video’s, te gebruiken;

c.        het feit dat de bepaalde informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Werk in Nederland BV, waaronder de Site, door een derde.

4.       Werk in Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid van een Werkzoekende voor de invulling van een bepaalde vacature of de schade die voortvloeit uit eventuele ongeschiktheid van de Werkzoekende.

5.       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Werk in Nederland BV of haar ondergeschikten.

Artikel 17. Vrijwaring

1.       Gebruiker vrijwaart Werk in Nederland BV volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV’s, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 18. Verwijzingen

1.       De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Werk in Nederland BV heeft geen zeggenschap over deze websites. Werk in Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 19. Beveiliging

1.       Werk in Nederland BV spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Werk in Nederland BV legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 20. Betalingsvoorwaarden

1.       Opdrachtgever dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Site, dan  wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.       Alle prijzen op de Site zijn exclusief BTW.

3.       Bij overschrijding van de betalingstermijn is Werk in Nederland BV gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Werk in Nederland BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.

4.       Indien Werk in Nederland BV genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende Opdrachtgever aan Werk in Nederland BV worden vergoed.

5.       Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Werk in Nederland BV, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 21. Zekerheid

1.       Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Werk in Nederland BV zekerheid te stellen in de door Werk in Nederland BV gewenste vorm.

2.       Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Werk in Nederland BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

Artikel 22. Duur en (tussentijdse) beëindiging

1.       Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode met uitzondering art. 22.5. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 22.2 en 22.4.

2.       Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.

3.       Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 22.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Werk in Nederland BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

4.       Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

5.       De introductiepakketten wordt standaard aangegaan voor de duur van 2 maanden, indien de Opdrachtgever na deze datum gebruik blijft maken van de Diensten, dan wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met 2 maanden totdat de Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk ontbindt .

Artikel 23. Recht- en forumkeuze

1.       Op deze Algemene Voorwaarden en alle door Werk in Nederland BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij een regel van dwingend recht zich hiertegen verzet.

Artikel 24. Privacy Statement

1.       Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker persoonsgegevens aan Werkinnederland.nl Deze persoonsgegevens zullen conform het Privacy Statement van Werkinnederland.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 25. Herzieningen

Werk in Nederland Groep kan tussentijds deze algemene voorwaarden bijwerken. Herzieningen zullen aan u bekend worden gemaakt via email.

Vacatures zoeken

Meest bekeken werkgevers